Tietoa meistä

Sydänmaan kyläyhdistys ry


Logo

Sydänmaan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet

Taina Markkula, puheenjohtaja,
p. 0440 235 746

Esa Lehtinen, varapuheenjohtaja,
p. 050 3005 865

Terttu Pesonen-Säilä, sihteeri,
p. 0400 619888

Keitä olemme?

Olemme aktiivisia kyläläisiä. Haluamme elävän kotiseudun ja tiiviin kyläyhteisön, jossa kukaan ei jää yksin. Tule mukaan! Jatkamme yhdessä tekemisen ja talkootoiminnan perinnettä. Toiminnantäyteinen vuotemme huipentuu kesäisin Tervatapahtumaan, jonka tuotto ohjataan kyläyhdistyksen kautta koko kylän ja sen asukkaiden hyväksi.


Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on luettavissa täällä (pdf-muodossa).


Liity jäseneksi

Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Harjunkylän, Juvankosken, Löytäneen, Nummiojan, Riittiön, Sydänmaan ja Takasuon kylät. Ole hyvä ja liity jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(ät)sydanmaa.net. Kyläyhdistys käsittelee jäsenhakemuksen mahdollisimman pian. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuva henkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Anna palautetta

Anna palautetta, kehittämisehdotuksia, ideoita, ruusuja ja risuja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(ät)sydanmaa.net


Sydänmaan kyläyhdistyksen säännöt

(Klikkaa tältä riviltä, jos haluat avata säännöt pdf-muodossa.)

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Sydänmaan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Säkylän kunta.

Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Harjunkylän, Juvankosken, Löytäneen, Nummiojan, Riittiön, Sydänmaan ja Takasuon kylät.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa asukkaiden omatoimisuutta, yhteistyötä, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palvelujen säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille yhteistyötahoille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
- toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palvelujen säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
- järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
- toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistys voi omistaa rahaa, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtaimistoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuva henkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä näiden sääntöjen mukaiset velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 8 - 12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä 4 - 8 varajäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain, ensimmäisenä vuonna arvan perusteella, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet alueellisuus, ikäjakauma sekä eri sukupuolten ja ammattien edustuksellisuus huomioiden
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioista
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus 22.9.2014

Sydänmaan kyläyhdistys ry

Sydänmaantie 258
27800 Säkylä
Finland

Logo

Johtohenkilöt

Taina Markkula, puheenjohtaja,
p. 0440 235 746

Esa Lehtinen, varapuheenjohtaja,
p. 050 3005 865

Terttu Pesonen-Säilä, sihteeri,
p. 0400 619888

Olemme Facebookissa.


www.sydanmaa.net

info(ät)sydanmaa.net